Algemene voorwaarden

02 December 2019 versie 2.0

Geldigheid

Totstandkoming en einde overeenkomsten

Verantwoordelijkheid en bevoegdheid opdrachtgever

Transport en aanvoer

Bepalen massa

Controle en monstername

Samenstelling en acceptatie aangeleverde grond

Eigendom van de grond/(bouw)stoffen

Levering van grond/(bouw)stoffen

Prijzen

Termijnen en levering

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Betaling

Eigendomsvoorbehoud

Garantie

Overmacht

Opschorting

Toepasselijk recht en geschillen

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Contact

+31 (0)88 024 6500

info@terra-essentia.com Postbus 31105 KvK 75963094 0031 (0)88 024 6500 6503 CC Nijmegen LinkedIn